Przejdź do treści

Regulamin

Niniejszy regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Marketland sp. z.o.o., ul. Świętokrzyska 10B, 32-700 Bochnia, KRS 0000609861, REGON 364057200, NIP 8681965598 zwanym dalej operatorem, a użytkownikiem.

 1. Niniejszy regulamin zawiera warunki, na jakich odbywa się świadczenie usług przez operatora.
 2. Zarejestrowanie konta i korzystanie z usług operatora jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.
 3. W przypadku stwierdzenia złamania zasad niniejszego regulaminu przez użytkownika, operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług użytkownikowi.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w formularzu
  zamówienia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wprowadzonych danych, operator ma prawo odmówić rejestracji konta i realizacji zamówienia. 
 5. Podanie prawidłowego numeru NIP oraz nazwy firmy są niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury na firmę.
 6. Założenie konta wraz z witryną WordPress lub/i rejestracja domeny następuje po potwierdzeniu dokonania wpłaty.
 7. W przypadku rejestracji domen klient zobowiązuje się do zapoznania z prawami i obowiązkami rejestrującego ICANN, znajdującymi się pod adresem https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en.
 8. W przypadku rejestracji polskich domen krajowych klient zobowiązuje się do zapoznania z prawami i obowiązkami rejestrującego NASK, znajdującymi się pod adresem: https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl
 9. Jeżeli w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, nie zostanie zarejestrowana płatność, zamówienie jest automatycznie anulowane.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do usług w wyniku nieprawidłowego użytkowania kont przez użytkownika lub podania nieprawidłowych danych podczas rejestracji.
 11. Operator wykonuje codzienne kopie bezpieczeństwa.
 12. Operator zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zachować integralność tworzonych kopii bezpieczeństwa, aczkolwiek nie gwarantuje integralności danych wykonanych kopii bezpieczeństwa.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania konta użytkownika wyłącznie w celu prowadzenia stron www opartej na oprogramowaniu WordPress.
 14. W celu zapobiegania nadużyciom, a także dla ochrony infrastruktury, operator zastrzega sobie prawo ograniczenia transferu danych do 50 GB miesięcznie.
 15. W przypadku braku aktywności konta użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, operator zastrzega sobie prawo do zarchiwizowania lub usunięcia konta klienta  wraz ze wszelkimi danymi, w tym danych witryny użytkownika bez zwrotu kosztów poniesionych przez użytkownika.
 16. W celu ochrony infrastruktury limit wiadomości wychodzących dla pojedynczej skrzynki pocztowej to 120 maili/godz.
 17. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swoich haseł dostępu osobom trzecim.
 18. Operator nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu aplikacji WordPress.
 19.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie wtyczek lub motywów graficznych WordPress oraz wyrządzone przez nie szkody.
 20. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wadliwych dodatków powodujących problemy w prawidłowym działaniu aplikacji WordPress w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania aplikacji WordPress.
 21. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia i usunięcia dodatków WordPress powodujących problemy w optymalnym działaniu witryny.
 22. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia dodatków, w których wykryto lukę bezpieczeństwa.
 23. W celu dostarczenia usługi, jej zarządzania oraz dostarczenia niezbędnego wsparcia, operator zastrzega sobie prawo dostępu administracyjnego witryny.
 24. W celu zapewnienia funkcjonowania usługi operator zastrzega sobie prawo do  zarządzania serwerami DNS domeny użytkownika.
 25. W celu umożliwienia zarządzania usługą DNS domeny przez operatora, użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwerów DNS wskazanych przez operatora.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek luk bezpieczeństwa lub nieprawidłowego działania oprogramowania firm trzecich, w tym komponentów serwera, aplikacji WordPress, wtyczek oraz motywów WordPress.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek aktualizacji oprogramowania firm trzecich. 
 1. Operator gwarantuje dostępność usługi na poziomie 95% w skali roku.
 1. W celu zapobiegania nadużyciom, a także dla ochrony płynności działania infrastruktury, operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia usługi, w ramach poziomu gwarantowanej dostępności. 
 1. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia usługi ze zwrotem 100% wpłaty wniesionej przez użytkownika.
 1. W przypadku zmiany operatora usługi oraz cesji lub przejęcia serwisu, usługi lub marki, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów z użytkownikiem przechodzą na przejmującego.
 2. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treści udostępniane za pomocą usługi.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nierozpowszechniania za pomocą usług dostarczonych przez operatora treści obraźliwych, dyskryminujących oraz naruszających przepisy prawa.
 4. Zarządzanie oprogramowaniem witryny oraz infrastrukturą serwerową jest w całości realizowane przez operatora.